Marianne Aasen

Leder av Simula School of Research and Innovation

Aasen er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, kombinert med grunnfag historie og mellomfag samfunnsøkonomi. Hun har jobbet som journalist, informasjonssjef i Europabevegelsen og var politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet i Stoltenberg I-regjeringen. Hun var rådgiver for Ap-leder Jens Stoltenberg fram til hun ble stortingsrepresentant fra 2005 til 2017. Der satt hun først i Finanskomiteen, deretter i Kirke,- utdanning,- og forskningskomiteen. I perioden 2009 til 2013 var hun leder av komiteen. Fra 2017 har hun ledet Simula School of Research and Innovation som er en del av Simula Research Laboratory. Hun er medlem av representantskapet til Norges Bank, i tillegg til å ha flere andre styreverv.

 

Joachim Børlie

Studentrepresentant

Børlie er tidligere internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget til Norsk Studentorganisasjon. I tillegg har han vært henholdsvis leder og nestleder for læringsmiljø hos Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger. Han er utdannet adjunkt med fagene samfunnsfag og norsk. Ellers har han erfaring fra studentfrivilligheten, og tillitsvalgtapparatet ved Universitetet i Stavanger.  Børlie jobber i dag som rådgiver ved avdeling for forskningsstøtte og internasjonalisering ved Høyskolen Kristiania.

 

Nina Ellingsen Høiskar

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nordland fylkeskommune

Høiskar er utdannet cand. philol. med hovedfag i tysk fra UiO, og har videreutdanning innen økonomi og ledelse fra Handelshøgskolen (HHN). Hun har over 20 års erfaring fra utdanningssektoren, bl.a. fra ulike roller som rådgiver innen studieadministrasjon ved UiO og Nord universitet, blant annet innen studieveiledning, doktorgradsadministrasjon og internasjonalisering. Fra 2011 var hun fakultetsdirektør ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet, før hun i 2017 gikk over til stillingen som fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland, med ansvar for videregående opplæring og høyere yrkesfaglig utdanning i Nordland. Hun har vært styremedlem i styret for Høgskolen i Bodø/Universitet i Nordland, varamedlem i Nordlandsforskning, og er i dag medlem i Nasjonalt fagskoleråd (representant for KS) og sitter i arbeidsutvalget for Fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning (FKU).

 

Ingeborg Marie Østby Laukvik

Daglig leder i Halden Næringsutvikling

Laukvik har jobbet med utdanningsspørsmål i over 10 år, blant annet i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk Studentorganisasjon (NSO) og ved Universitetet i Oslo. Hun har hatt en rekke styre- og tillitsverv innen sektoren for høyere utdanning, blant annet som leder av Nasjonalt fagskoleråd og styremedlem i NOKUT.  Laukvik er utdannet statsviter ved UiO og har en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

 

Foto: Nokut

Terje Mørland

Direktør for utdanningstjenester i Unit

Mørland er utdannet sivilingeniør i biofysikk og medisinsk teknologi fra NTNU.  og fra 1. januar 2021 blir han divisjonsdirektør for utdanning og administrasjon i Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Mørland har tidligere vært administrerende direktør i NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, forskningsdirektør ved Universitetet i Oslo og hatt ulike stillinger i Norges Forskningsråd.

 

Hege Nilssen

Direktør i Utdanningsdirektoratet

Nilssen er utdannet cand.oecon (1995) fra UiO.  Utdanningsdirektoratet har ansvar for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Hege Nilssen har vært en del av Utdanningsdirektoratets ledergruppe siden det ble etablert i 2004, der hun har erfaring fra flere fagområder. I perioden 2013 – 2015 var hun sekretariatsleder for Ludvigsen-utvalget som leverte to offentlige utredninger om fremtidens skole. Hun ledet arbeidet med fusjonen av Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen. Hun har også bred internasjonal erfaring, bl.a. er hun komiteleder i CERI, en av OECDs komiteer som jobber innenfor utdanningsområdet, og styreleder i CIDREE, en europeisk nettverksorganisasjon som jobber for samarbeid på tvers av utdanningssystemene i Europa.

 

Marit Reitan

Prorektor for utdanning ved NTNU

Reitan har tidligere vært dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU og instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Reitan er cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo 1990 og dr.polit. i statsvitenskap fra samme institusjon i 1998. Hun er professor i statsvitenskap innenfor området offentlig politikk og administrasjon, og hun har særlig forsket på temaer knyttet til miljø- og energipolitikk, naturforvaltning og kommunalpolitikk. Hun er i dag medlem av Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning. Hun har tidligere hatt en rekke styreverv innenfor universitets- og forskningssektoren, og blant annet vært leder av UHR-Samfunnsfag og nestleder i SINTEF-styret.  Reitan deltok også i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som utarbeidet lovforslag som la grunnlaget for Naturmangfoldloven fra 2009.

 

Gard Tekrø Rolid

Rektor ved Fagskolen Innlandet

Rolid har lang fartstid som leder innenfor utdanningsfeltet. Han har blant annet vært fagopplæringsjef i Oppland fylkeskommune. Her hadde han overordnet ansvar for alle lærlinger i fylket. Rolid har også vært leder for inntak i Oppland fylkeskommune. Dimensjonering av skoletilbud og forvaltning av inntaksreglementet var hovedansvarsområdene hans i denne jobben. Videre har Rolid i en årrekke jobbet med store internasjonale utdanningsprosjekter.

Rolid har blant annet lærerutdanning fra Norge og USA, lederutdanning fra Norge og en Mastergrad i kommunikasjon fra Australia.

Rolid har vært rektor ved Fagskolen Innlandet siden 1. juni 2018.

 

Astrid Marie Jorde Sandsør

Forsker ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og NIFU

Sandsør er samfunnsøkonom med Ph.D. (2016) fra Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og forsker på effekter av tiltak i barnehage og skole ved å bruke registerdata i kombinasjon med eksperimentelle og kvasieksperimentelle metoder. Sandsør har vært med på å evaluere deler av rangeringsreglementet i opptakssystemet til høyere utdanning, bidratt i en Stortingshøring om forskningen på fritt skolevalg og leder et forskningsrådsprosjekt om opptak til videregående og høyere utdanning. Sandsør er i dag forsker ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, der hun er tilknyttet et ERC-prosjekt om konsekvenser av sosial ulikhet og barnehage for barns språkutvikling og skoleprestasjoner, og har en bistilling ved NIFU tilknyttet to forskningsrådsprosjekter om effekter av flere lærere i skolen.

 

Kristin Schultz

Elevrepresentant

Schultz går for tiden på førsteåret ved jussen i Oslo. Hun jobbet i 2019/2020 på fulltid som nestleder i Elevorganisasjonen, og satt i 2020/2021 som leder. I vervet var hun talsperson for organisasjonen i saker som angikk ungdomsskole- og videregående skole, og jobbet særlig med saker som eksamen, fullføringsreform, nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og opptak.

 

Asbjørn Strandbakken

Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Strandbakken har særlig arbeidet med strafferett, straffeprosess, familierett og menneskerettigheter. Han har tidligere være prodekan med ansvar for undervisning 2004-2009, og dekan 2009-2017. Han har deltatt i flere lovutvalg, se for eksempel NOU 2019 : 20 om familieverntjenesten. Han deltok også i granskningsutvalget av NAV-sakene, se NOU 2020: 9.

 

Ingebjørg Buli Trydal

Avdelingsleder i Agder Energi

Buli Trydal har en Bachelor i Markedsføring og Executive Master of Management. Jobber innen Human Resource i Agder Energi i Kristiansand  med organisasjonsutvikling og lederstøtte/lederutvikling. Hun har tidligere jobbet som Sjefskonsulent i Cap Gemini og hatt tilsvarende rolle i lokale selskap. Hun har vært medforfatter og gitt ut boken «Å lede mennesker» (Portal Forlag 2011). Hun har også jobbet i Telenor, med et spesielt fokus innen feltene organisasjonsutvikling og utvikling av kompetanse. Hun har gjennom store deler av karrieren jobbet i organisasjoner i prosesser fra «forvaltning til forretning» og konsekvenser på organisatorisk nivå, samt for lederskap og medarbeiderskap.

Hun er styremedlem i Trainee Sør.

 

Morten Wolden

Kommunedirektør i Trondheim kommune

Wolden har bakgrunn fra mediebransjen og har vært redaktør i lokalavisene Verdalingen og Avisa Sør-Trøndelag. Han har jobbet som kommunikasjonsdirektør og strategidirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune, organisasjonsdirektør i Coop Orkla, kommunaldirektør for kultur, næring og samfunn i Trondheim kommune, og rådmann i Orkdal kommune. Han har en rekke verv, og leder p.t. styringsgruppen for Bærekraftsnettverket i Norge, og sitter også i KS sitt strategiske råd for innovasjon og forskning.

 

Bjørnar Pande Wølner

Seksjonssjef i seksjon for opptak ved USN

Wølner har over 20 års erfaring fra høyskoler og universitet i utdanningssektoren som studentleder, organisasjonskonsulent, studieadministrativt arbeid og lederoppgaver (HiØ, HiVe, HBV og USN). Han har 15 års erfaring med opptaksarbeid, og har ledet flere opptakskontorer og -seksjoner som opptakssjef. Han har vært gjennom flere fusjoner med ansvar for utvikling av felles regelverk og forvaltningspraksis, og gjennom nasjonale nettverk har han arbeidet med opptaksfaglige spørsmål og utfordringer i en årrekke. Frem til og med høsten 2022 sitter Wølner delvis frikjøpt i prosjektgruppen for Nasjonalt masteropptak, som skal utvikle og legge til rette for innføringen av en nasjonal samordnet opptaksmodell og nye digitale løsninger for opptak til masterprogrammer ved norske universiteter og høyskoler.